ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 (Online : Google Meet) ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาตนเองในด้านการทำการตลาดในยุคดิจิทัล 4.0 และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดยุคดิจิทัล” โดยมีอาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันวิชาชีพคุณวุฒิ องค์กรมหาชน และคุณวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้