ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามระหว่าง RMUTP (Thailand) & PNB (Bali, Indonesia)

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีลงนามระหว่าง RMUTP (Thailand) & PNB (Bali, Indonesia) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) และ Bali State Polytechnic (PNB) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับ Dr. Phil Kadek Dwi Chahaya Putra (Associate Professor) และ Upayana Wiguna Eka Saputra จาก Bali, Indonesia พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ (นานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยเรื่อง Understanding University Students’ CSR orientation; A Comparative Empirical Study Between Indonesia and Thailand กับ ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา และสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้การบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ในการนี้ รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับอีกฝ่าย Bali State Polytechnic (PNB) โดย Dr. Phil Kadek Dwi Chahaya Putra (Associate Professor) จาก Bali, Indonesia ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ