ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารบธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Creative Young Designer (Season3)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Creative Young Designer (Season3) กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) และ15 สถาบันการศึกษา 17 ชุมชนผ้าขาวม้า โดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มทร.พระนคร เป็นผู้แทนในการลงนาม กับคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เพื่อสนับสนุนความรู้ ความชำนาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ให้นักศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ณ SX Grand Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพ : กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร