ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงาน 2565 Online ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 1) รูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริง ทั้งนี้ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ทำงานสร้างสุขยุค New Normal และ ประเด็นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ