ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นประธานเปิดพิธี และผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะรองประธานกองทุนฯ กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และยังเป็นการพัฒนานักศึกษาติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้นักศึกษามีความสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ในการนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 175 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,979100 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ