ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS1 Portfolio (วุฒิ ม.6)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญษตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งหมด 482 คน

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่