ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิด-ปิด โครงการ BUS-GAME E-Sport 2021  (Online)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิด-ปิด โครงการ BUS-GAME E-Sport 2021  (Online) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และคุณอภิเดช บุญชู ผู้จัดการทั่วไป เขตป้อมปราบสัมพันธวงศ์  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานสนับสนุนวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับสากล อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนักกีฬาในการเล่นกีฬา E-Sport มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมให้บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสารและการเล่นกีฬา E-Sport ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและรายได้ ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย

ที่มา : งานสโมสรและงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ