ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเจตจำนงต่อผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ และสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ลาภยศ สรรเสริญ ปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานที่มีต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเสมอภาคในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร