ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ราชมงคลพระนคร)

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในโครงการได้มีขบวนเชิญตรามหาวิทยาลัย พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีมอบรางวัลสำหรับนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรม “คำมั่นสัญญา ต้นกล้าอินทนิล” และการบรรยายเรื่องบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ