ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกระดับชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกระดับชาติ และOpen House Logistics and Supply Chain Workshop โดยมีอาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์มณีรัตน์ รัชตกุลพัฒน์ และอาจารย์ทิฆัมพร แก้วเชือกหนัง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ นำนางสาวฐิติญาณ์ นุชรักษา นางสาวจิราภา พิศลยบุตร นางสาวกัญญณัช ตันประยูร และนายศุภากร ชีพนุรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ทั้ง 2 ทีม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ห้อง MS212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ