ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ จัดการคัดเลือกสถานประกอบการ (ประเภทอาหารตามสั่ง) ศูนย์พณิชยการพนะคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดการคัดเลือกสถานประกอบการ (ประเภทอาหารตามสั่ง) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะบริหารธุรกิจต้องการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ