คณะบริหารธุรกิจ

วิชาทหาร

  •  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์

ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องท าการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็น

ทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องท าการผ่อนฟัน ก่อนที่จะ

ถึงก าหนดวันท าการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปท าการขอผ่อนผันตามวัน เวลา ลละถถานที่ในหมายเรียก

(ถด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย

  • หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้

1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)

2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์

3. ก าลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ลต่จะต้องไม่ถูง

กว่าปริญญาโท

4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันลล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องด าเนินการขอผ่อนผันอีก ลต่จะต้องไปรายงานตัวต่อ

คณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจ าทุกปี

5. นักศึกษาใหม่ที่เคยด าเนินการขอผ่อนผันลล้วจากถถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องด าเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมลนบเอกถารหลักฐานที่ใช้ยื่นใน

การขอผ่อนผัน

  • เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน

1. ถ าเนา ถด.9 (หน้า-หลัง) จ านวน 3 ฉบับ

2. ถ าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ถด.35) จ านวน 3 ฉบับ

3. ถ าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 3 ฉบับ

4. ถ าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จ านวน 3 ฉบับ

5. ถ าเนาการเปลี่ยนชื่อ-ถกุล จ านวน 3 ฉบับ

6. ถ าเนา ถด.10 ในกรณีลจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร จ านวน 3 ฉบับ

  • วันเวลา ในการด าเนินการรับเอกสารในการขอผ่อนผัน

รอบลรก ตั้งลต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี

รอบถอง ตั้งลต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี

หากพ้นก าหนดนี้ลล้ว ให้ถือว่านักศึกษาถ่งเอกถารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาไม่รับเอกถารการขอผ่อน

ผันของนักศึกษา

  •  การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาจะท าได้ในกรณีดังนี้

1. ผู้ที่ถอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในถถาบันอุดมศึกษาลห่งใหม่ ลต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการถอบต้องไป

เข้ารับการตรวจเลือก ลละถูกก าหนดเข้ากองประจ าการ

2. ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้น หรือขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากเหตุถุดวิถัยเพราะประถบ

อุบัติเหตุ หรือป่วย ไม่ถามารถศึกษาได้ในช่วงเวลาที่ถถานศึกษาประกาศให้น าหลักฐานมาลถดง เพื่อขอ

ผ่อนผันการตรวจเลือก

  • เอกสารหลักฐานที่ด าเนินการขอผ่อนผันฯ เพื่อลาศึกษาต่อ

1. ถ าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (ถด.43) จ านวน 2 ฉบับ

2. ถ าเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (ถด.40) จ านวน 2 ฉบับ

3. ถ าเนาใบถมัครถอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จ านวน 1 ฉบับ

4. ถ าเนาประกาศรับถมัครถอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จ านวน 1 ฉบับ

5. ถ าเนาประกาศผลการถอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จ านวน 1 ฉบับ

6. ถ าเนาลผนการศึกษาหลักถูตรของคณะ จ านวน 1 ฉบับ

7. หนังถือรับรองการเป็นนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ

8. ใบรับรองลพทย์ (กรณีป่วย) จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

โดยให้ถ่งหลักฐานทั้งหมดก่อนถึงวันก าหนดเข้ารับราชการทหารตามหมายนัดเข้ากองประจ าการ (ถด.40) ไม่

น้อยกว่า 40 วัน

เอกถารหลักฐานตามข้อ 1-6 ให้รับรองถ าเนาถูกต้อง

  •  การศึกษาวิชาทหาร (รด.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับถมัครลละรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งชายลละหญิง โดย

นักศึกษาถามารถติดต่อถอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะที่นักศึกษา

ถังกัดอยู่ในวัน เวลาราชการ

  •  เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบถมัคร (รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะที่นักศึกษาถังกัดอยู่)

2. ถ าเนาบัตรประชาชน

3. ถ าเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร

4. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหาร (จากศูนย์ฝึกเดิม)

5. รูปถ่าย (รูปนักศึกษา หรือรูปที่ใถ่ชุด รด.)

  •  สิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร

1. การขอผ่อนผัน ได้ลก่ กรณีที่นักศึกษาจะถมัครเรียนวิชาทหารลต่ผลการตรวจร่างกายไม่ได้ขนาดที่

กรมการรักษาดินลดนก าหนด ต้องท าเรื่องของผ่อนผัน

2. การรอรับถิทธิ ได้ลก่ กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไม่ถามารถเข้ารับการฝึกในปีนั้น ๆ ได้

ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม จะต้องท ารายงานขอรอรับถิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีถิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

ในปีถัดไป

3. การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษาหรือ

เรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) จะต้องด าเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีต่าง ๆ มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่ง

จะถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

(เกณฑ์ทหาร)

4. การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ ลละน าปลดทหารกองหนุน จะด าเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารเรียน

อยู่ชั้นปีที่ 3 มีถิทธิในการขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ

ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

5. การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ด าเนินการเมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียน น าปลดเป็นทหาร

กองหนุน (จบชั้นปีที่ 3 ลล้ว) ถูกเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงใดที่กระทรวงกลาโหม ลจ้งเพิก

ถอนถิทธิขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงเวลานั้น ๆ