ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2558 โดยรับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศัลวัฒน์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานอาเซียนและสากล และ ผศ.ดร.ชัชชัย เผ่าพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติ บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเขียนเอกสารรายงาน สกอ.” ระยะที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2558 โดยรับเกียรติจาก ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพี่อการประกันคุณภาพ” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6  อาคาร 90 ปี