ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์”

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์” โดยให้นักศึกษาออกแบบภาพพานโดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ […]

รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครทุนการศึกษา […]

สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) เข้า Line Group สาขาวิชาของนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา <Click> […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบทุกวัน

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร […]

แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี หลุดสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) และปริญญาตรีเทียบโอน (ชั้นปีที่ 2)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี […]

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาแยกตามแขนงวิชา รหัส 62

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกแขนง สาขาวิชาการบัญชี รหัส 62 รายชื่อ […]