กำหนดการใหม่ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (รหัส62) ในการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษและการทดสอบท้ายบท

Posted Posted in ข่าวประกาศ

รายละเอียดกำหนดการใหม่เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบการเรียนและการทดสอบ คลิกที่นี่

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มสมัคร : คลิกที่นี่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ […]

ด่วน…จัดเรียนออนไลน์และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 […]

ประกาศยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร 026653777 ต่อ […]

ขยายเวลาการเปิดเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาเปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร / […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี (ที่มีเลขบัญชี) และชื่อบัญชีของนักศึกษา เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืน

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าสมุดธนาคาร (หน้าที่มีเลขบัญชี) […]