ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ในกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชีในยุคดิจิทัล” Digital Accounting

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ Innovation Club by GSB Startup ธนาคารออมสิน ในการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชีในยุคดิจิทัล” Digital Accountingโดยมี อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงาน และอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และหัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี นักศึกษา บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมเป็นเกียรติของกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชีในยุคดิจิทัล”
Digital Accounting โดยอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คุณราชิต ไชยรัตน์ CEO, CNR Group & AccRevo เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับงานบัญชีในยุคดิจิทัล

ภาพข่าว : สาขาวิชาการบัญชีฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ