ข่าวประกาศ

แจ้งกำหนดการและรายชื่อนักศึกษาในการเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ป.ตรี ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
  • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
  • สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B กบเหลาดินสอ ปากกา ยางลบ
  • ตารางสอบ คลิกที่นี่
  • ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบครั้งนี้ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ ต้องสอบใหม่จนกว่าจะผ่านและมีค่าธรรมเนียมสอบครั้งละ 200 บาท