ข่าวประกาศ

ด่วน…จัดเรียนออนไลน์และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป) ที่มีผลคะแนนสอบไม่ถึง 60 คะแนน จาก 120 คะแนน
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้คะแนนผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

ที่มา : สถาบันภาษา มทร.พระนคร