ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ Facebook Live : Smart Digital Entrepreneurship 2021 แรงบันดาลใจแรก…สู่นักธุรกิจดิจิทัลมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ Facebook Live : Smart Digital Entrepreneurship 2021 แรงบันดาลใจแรก…สู่นักธุรกิจดิจิทัลมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการบรรยายออนไลน์ในโครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล “Smart Digital Entrepreneurship 2021” โดยอาจารย์อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกล่าวรายงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังได้มีแนวคิด แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเองอย่างมืออาชีพ และยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจเดิมให้เติบโตอย่างก้าวกระโดน และมุ่งสู่ตลาดสากลในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณวินิจ ลิ่มเจริญ เจ้าของ We Chef Food Truck วงการ Start up เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Business Inspiration 2021 / แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ / เทคนิคการสร้างผู้ประกอบการ และโมเดลธุรกิจ” ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ รวมถึงผู้รับชมทางบ้านผ่าน Facebook Live คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ Google Meet ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
จัดโดย : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ