ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและต่อยอดธุรกิจของชุมชนให้เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการจัดบูธนำเสนอสินค้าและการนำเสนอผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้ดำเนินโครงการในการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 5 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน สิบเอกหนุ่มทุ่งโพนทอง ทุ่งโพนทองผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 หน่วยพัฒนาสังคมเเละชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาคทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น อาจารย์อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ และอาจารย์กรรณิการ์ จะกอ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการนำเสนอผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 4 ทีมนักศึกษา Pumpkins กลิ้งหัวใจ : ข้าวบางกอก กข.43 ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรเขตหนองจอก โครงการ “นวัตวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก สู่ความยั่งยืน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มที่ 1 ทีมนักศึกษาบ้านม้าสามัคคีรีไซเคิล : กระเป๋ารีไซเคิล ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มที่ 5 ทีมนักศึกษาหัตถ์ขวาพระนคร ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก โครงการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และรางวัลชมเชย กลุ่มที่ 2 ทีมนักศึกษา Jigsaw (จิ๊กซอ) : น้ำยาล้างจาน สูตรมะขาม กลุ่มแม่บ้านปรีชา 10 มีนบุรี โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และกลุ่มที่ 3 ทีมนักศึกษา SAVI น้ำมันตะไคร้หอม กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดใต้พัฒนา โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดใต้พัฒนาถาวร “Let’s relax with citronella essential oil” เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก สู่ความยั่งยืน” ณ ห้อง Innovation Club By GSB Startup อาคาร 2 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

– ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
– รับชมภาพภายในงานทั้งหมด : https://rmutp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/watchaniya_j_o365_rmutp_ac_th/EsRDM1FU5ktOkVlplEfeCRkBmVK2Z73Xkj0J_SrilpBeVg?e=bzAhN6