ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

Congratulations นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ การประกวด RMUTP AWARDS 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ  MISS RMUTP 2022 นางสาวภัทรธิดา รัตนกระจ่าง สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ BOY RMUTP FRESHMEN 2022 นายฉัตรมงคล รวมทรัพย์ทวี สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ ในการประกวด RMUTP AWARDS 2022 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร