ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก (ประเภทอาหารตามสั่ง)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก”

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายชื่อสถานประกอบการ (ประเภทอาหารตามสั่ง) ที่ผ่านการคัดเลือกอาหารตามคุณสมบัติที่ทางคณะบริหารธุรกิจต้องการ ตรวจสอบรายชื่อบคลิกที่นี่

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210) ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศ ในเวลาราชการโดยนำหลักฐานมายื่นในวันทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ 026653555 ต่อ 2106