ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสาร ปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านค้าภายในโรงอาหารอาคาร 90 ปี และห้องอาหารพระนครคิทเช่น ขอให้ท่านพิจารณาข้อความ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีทั้งหมด 4 ตอน โดยตอนที่ 1-3  ให้ท่านเลือกในช่องที่ตรงกับความจริงและความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์ดังนี้

  • มากที่สุด (5)     หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านระดับมากที่สุด
  • มาก (4)             หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านระดับมาก
  • ปานกลาง (3)    หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านระดับปานกลาง
  • น้อย (2)             หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านระดับน้อย
  • น้อยที่สุด (1)      หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความพึงพอใจของท่านระดับน้อยที่สุด