คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น

การศึกษา 

  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2532

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปี 2528-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ

  • ปิยพันธ์ สุวรรณเวช นายณรงฤทธิ์ ธีระเวช  เกื้อกูล ตาเย็น และ พงศกร หิรัญโรจน์. 2559. การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้ความแรงสัญญาณ WiFi ด้วยอัลกอริธึมการจัดกลุ่มข้อมูลและการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่ไม่เป็นเชิงเส้น.
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร และการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1. 16-17 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  • อารีย์ มยังพงษ์ และ เกื้อกูล  ตาเย็น. 2560.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี.
  • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ 27 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, 3-9 พฤษภาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา