คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2529

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2560–ปัจจุบัน     หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2558–2560        อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • ปี 2556–2557       ผู้ช่วยคณบดีด้านงานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2549–2558 หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
 • ปี 2547–2549       หัวหน้าแผนกสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 • ปี 2545–2547       หัวหน้าแผนกประเมินและติดตามผล  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 • ปี 2538–2542       ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ผลงานวิชาการและวิจัย

 

 • การพัฒนา Application เพื่อกำหนดราคาสินค้าชุมชน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. 1-3 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง : 589-598.
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี. การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1. 16-17 ธันวาคม 2559. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : 836-847.
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 2555.