คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์

การศึกษา 

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2529

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2558- ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • ปี 2554–2558       ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2548-2554        หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2543-2547        ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผลงานวิชาการและวิจัย

 • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, วนิดา วาดีเจริญ, ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช และสมบัติ ทีฆทรัพย์. 2558. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8. 3 ก.ย. 2558
 • ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์, ณรงค์ฤทธิ์  ธีระเวช, และคณะ. 2558. ศึกษาเชิงเปรียบ เทียบความคาดหวังของนักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจต่อการทำงานในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล.
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย ณ.วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC&ESTA2015 วันที่ 11 ก.ย. 2558. http://www. grad.cas.ac.th/img /.pdf