คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • อาจารย์

การศึกษา 

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549

ประสบการณ์ทำงาน

  • ปี 2557-ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • ปี 2556-2557        หัวหน้างานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  • ปี 2555-2556        อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • ปี 2550-2555        นักวิจัย ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิชาการและวิจัย (บทความวิจัย)

  • ปิยพันธ์ สุวรรณเวช นายณรงฤทธิ์ ธีระเวช  เกื้อกูล ตาเย็น และ พงศกร หิรัญโรจน์. 2559. การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้ความแรงสัญญาณ WiFi ด้วยอัลกอริธึมการจัดกลุ่มข้อมูลและการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่ไม่เป็นเชิงเส้น.
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร และการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1. 16-17 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.