คณะบริหารธุรกิจ

ดร.อารีย์ มยังพงษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์

การศึกษา 

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2554 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2552 - 2553   รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
 • ปี 2550 - 2551   ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานวางแผนและประเมินผล
 • ปี 2547 - 2549  อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 • ปี 2544 - 2547       หัวหน้าแผนกวิชาระบบสารสนเทศ  วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ผลงานวิชาการและวิจัย (บทความวิจัย)

 • อารีย์ มยังพงษ์ และ เกื้อกูล  ตาเย็น. 2560. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวม เทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, 3-9 พฤษภาคม, โรงแรม บีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา
 • อารีย์ มยังพงษ์, 2558. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีสำหรับบุคลากรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (ก.ย.- ธ.ค.)
 • อารีย์ มยังพงษ์. 2556. สภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้านไอซีทีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.)
 • อารีย์ มยังพงษ์. 2555. สภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทย. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3