คณะบริหารธุรกิจ

นายศราวุธ แดงมาก

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • อาจารย์

การศึกษา 

  • ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557
  • บธ.บ. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2549

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2561-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 2560  อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • 2551-2560     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถานวิทยามะเร็งศิริราช
  • 2558 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา สมวบ 459 เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเวชระเบียน หัวข้อระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลด้านมะเร็ง หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2558 – ปัจจุบัน  วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลด้านมะเร็ง ในโครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของสถานวิทยามะเร็งศิริราช แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการและวิจัย (บทความวิจัย)

  • ศราวุธ แดงมาก. โลกแห่งดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความมหาศาลของข้อมูลทางการแพทย์ สู่การค้นพบความรู้ที่มีค่าด้วยการทำเหมืองข้อมูล.   เวชบันทึกศิริราช. 2561.