คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์

การศึกษา 

 • วท.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2561 : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • พฤศจิกายน  2550 – เมษายน 2552 : ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ระบบงาน ผ่ายวิเคราะห์ระบบงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศเครือโรงพยาบาลพญาไท
 • มิถุนายน 2547 – พฤศจิกายน 2550 : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และระบบเครือข่าย บริษัท Advanced Comm จำกัด
 • มกราคม 2543 -  มิถุนายน 2547 : Programmer & System Engineer บริษัท OGA Group Co., Ltd.
 • ตุลาคม 2541 - ธันวาคม 2542 : Web Master บริษัท Cybermall Co., Ltd.

ผลงานวิชาการและวิจัย (บทความวิจัย)

 • อนุมาศ แสงสว่าง. (2555). การสืบค้นรูปภาพจากการเปรียบเทียบค่าฮิสโตแกรม โดยใช้เวคเตอร์โมเดล. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ
 • อนุมาศ แสงสว่าง และ พุทธินันท์ นาคสุข. (2556). การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบงานด้วยเครื่องมือกระแสงานโจเกท กับการใช้พีเอชพี เว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา: ระบบการลา.
  การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ,
 • อนุมาศ แสงสว่าง. (2557). การพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดแบบเอจายล์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.
  การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ,
 • อนุมาศ แสงสว่าง และ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ. (2559). การประยุกต์ใช้กูเกิล คลาสรูม สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ
 • อนุมาศ แสงสว่าง และ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์.
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 • อนุมาศ แสงสว่าง และ เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ. (2560). การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่องภาษามือไทย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1