ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 โควตารอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี โควตารอบที่ 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2565
✅สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมงได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
✅รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร https://bus.rmutp.ac.th/course/
✅รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.rmutp.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8…/
⚠️หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
✅หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– การบัญชี (ภาคปกติและเทียบโอน)
✅หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติและเทียบโอน)
– การจัดการ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชาปี 2
– การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ)
– นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน ภาคปกติ)
– นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ภาคปกติ)
– การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
– การตลาด
– การเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ)
– ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชาปี 2
✅หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ)
สอบถามเพิ่มเติม
งานทะเบียนและประมวลผล 026653555 ต่อ 2303-4
งานวิชาการและวิจัย (งานหลักสูตร) 026653555 ต่อ 2301