ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลบุคลดีเด่นแต่ละประเภทและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

🎉 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
– คุณกัญญาลักษณ์ พัฒนจันทร์ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประเภทบุคคล) ประจำปี ๒๕๖๕
– คุณอภิวรรณ ประสิทธิศุภพร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบริการสังคม/ทำคุณประโยชน์) เสียสละเพื่อส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๕
– คุณจุรินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาธุรกิจเอกชน) ประจำปี ๒๕๖๕
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา ได้รับรางวัลชมเชย ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ปี
– อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ ได้รับรางวัลชมเชย ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
– อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภิณพงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
– นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ ได้รับรางวัลชมเชย ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (สายสนับสนุน)
– นางสาวปิยะพร น้อยเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทหน่วยงานคณะและวิทยาลัยแห่งรัฐ
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๘ ปี เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖