ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการ (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษษที่ 2/2565

  • ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)
  • ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.)

เอกสารประกอบ

  • กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา PDF.
  • ใบตรวจเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน PDF.
  • บันทึกการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม PDF.