ข่าวกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา  2565 (รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา  2565 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบที่  2 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.) จำนวน  185  คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท รับตรง รอบที่  2 (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.3)  จำนวน  5  คน