โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3 (การนำเสนองานวิจัย) ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การเขียนข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาค
ที่มา/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

COde

ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ดูทั้งหมด

[นักศึกษาเทียบโอน] งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนเสริมก่อนสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →

(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Continue Reading →

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

Continue Reading →

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2560

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและของบประมาณจากวช. พศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ TH Beach หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิก รับชมภาพเพิ่มเติม