บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

วานนี้ (11 ตุลาคม 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คุณนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม

สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้โอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท orionhealth โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย พาสุข Software Engineer พร้อมทีมงานบรรยายเพื่อให้ความรู้พร้อมดูการทำงานจริงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษานำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตการทำงานต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

 

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนของพณิชยการพระนคร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Bali State Polytechnic

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย อาทิ วิธีการนุ่งโจงกระเบน การรำวง เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2- ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก