ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลืิอกตั้ง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าที่บัณฑิต มทร.พระนครได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและสังเกตุการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.มีฐานะยากจน
2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สามารถส่งเอกสารได้ที่งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามข้อมูล 02-665-3555 ต่อ 2404
ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มกราคม 2561

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

วานนี้ (11 ตุลาคม 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนงลักษณ์ ทองนาค ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คุณนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการประเมินฯ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม