กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปี 2561

กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม ดาวน์โหลด
กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด
กำหนดการสำหรับผู้กู้รายใหม่ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติสำหรับผู้กู้ ดาวน์โหลด
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2561 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างสัญญาธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลด
ตัวอย่างสัญญาธนาคารอิสลาม ดาวน์โหลด
คู่มือจิตอาสา ดาวน์โหลด
การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงิน ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)

Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิปวช.และปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิปวช.และปวส.) ตั้งแต่บัดนี้-27 เมษายน 2561

Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คลิกที่นี่!!!

ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานกิจกรรมสโมสรฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.      ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของตนเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. หากผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตรงตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดไว้หรือไม่
  4. นำเอกสารชำระเงินที่การเงินคณะ
  5. นำเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียม

1.แบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity transcript)

ดาวน์โหลด

2. รูปถ่ายชุดครุย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา

 

**หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณธีระวัฒน์   เพ็ญภินันท์ เบอร์โทรศัพท์ 084-699304 คุณมณฑิรา  แจ้งเนตร 093-9521981 หรือ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402

 

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02 665 3777 ต่อ 6401 และ 6635 และสมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

คลิ๊ก ระเบียบการรับสมัคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลืิอกตั้ง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล