ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ บัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา จากทั้ง 9 มทร ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันด้าน E-sports กิจกรรมที่ 8.1 แผนการสื่อสารการตลาด กิจกรรมที่ 8.2 Online Star challenge: Online Sales Live Competition กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching และ กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร