ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เจาะลึก TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

📢สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เจาะลึก TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) ด้านสินทรัพย์และรายได้ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2566 และการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัสหลักสูตร 6707-03-046-001-01 ) ผ่านระบบอนไลน์ : ZOOM Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 วิทยากรโดย อาจารย์พัทธนันท์ พรรณา และอาจารย์อำนวย ม่วงใหม่
📌สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2567
📌ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร 1,000 บาท
📌เก็บชั่วโมงฝึกอบรมผู้ทำบัญชี วิชาบัญชี 5.30 ชม. ด้านอื่นๆ 7.30 ชม. รวม 13 ชม.
📌เก็บชั่วโมงฝึกอบรมผู้สอบบัญชี CPA วิชาบัญชี 5.30 ชม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ด้านอื่นๆ 6.30 ชม. รวม 13 ชม.
✅ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/cx9PU5SaoL6Q4CNh8
✅คู่มือการจัดอบรมและขั้นตอนต่างๆ http://bus.rmutp.ac.th/wp…/uploads/2024/05/Acc2024.pdf
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน, นางสาวประภัสสร ชูดวง 081-8166900