ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ซึ่งจัดขึ้นพื่อให้นักศึกษาทราบ และเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จัก คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในระหว่างการศึกษตลอดจนการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรฯ กำหนด ในการนี้ได้มีกิจกรรม “พี่พบน้อง” ได้รับเกียรติจาก คุณปาลิดา จันแดง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้องๆ และยังได้มีการแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และ Application สำหรับการค้นหางานวิจัย และขั้นตอนการยืมหนังสือโดยได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑูร ศริพันธุ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ Digital platform เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา และห้อง L209 ชั้น 2 อาคารพร้อมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร