ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์มาตรฐานของการจัดทำหลักสูตรเพื่อต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี และรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ ณ ห้อง R212 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ