ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิจัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้การต้อนรับ Mr.Karma Drukpa คณบดี และ Karma Pedey หัวหน้างานนวตกรรม จากวิทยาลัย Notbuling Rigter College ประเทศภูฏาน ในการประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ