ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Zoom Meeting และ Onsite)

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Zoom Meeting และ Onsite) ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตรเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
2. อ.บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
3. ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มทร.พระนคร
4.ผศ.ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทนาลัยรามคำแหง
5. ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
6. ผศ.ดร. กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร
7.ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. รศ.ดร. ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารฯ มทร.พระนคร
13. ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
14. รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลันเกริก
15. อ.ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร
16. ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
17. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
18. ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร