ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 5 เรื่อง
1.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒธรรมด้วยแอปพลิเคชั่นแชทบอท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
2.ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อการปรับตัวและผลดำเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี Study Influence of job characteristics and Perceived Organization Support affect to Adjustment and โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
3.การสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริยะ ของผู้บริหารโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์, โชติพงศ์ โสมดำ และ ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
4.ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กรณีศึกษา : แขนงวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม, ผศ.พีรญา เชตุพงษ์, อาจารย์วรัญญา สมศิริ และ ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา
5.ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์, พัทชา ทองเจือ และ ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์