ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยพัดรอง ผ้าไตร ย่าม และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,413,586.88 บาท