ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน และนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ “พัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้ ได้นำผลงานของนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ด้วย
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ