ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG : Environment, Social, Governance)”

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG : Environment, Social, Governance)” ในโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน หัวหน้างานสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ คณะกรรมการตัดสิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ดารุณี บุญมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดยผลการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีม SNB รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม BBP รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2,000 บาท ได้แก่ ทีม Where r u และรางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท ได้แก่ ทีม Exchange Q และ ทีม BeginDEV ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ