ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด รวมถึงมอบเหรียญราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้ อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ผู้ขานนามนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ในนามอาจารย์อาจารย์สักขี ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ