ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพสินย์ ผู้จัดจำหน่ายสินเค้าและผู้เช่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ และผู้จัดจำหน่ายสินค้า ผู้เช่าสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารือแนวปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับรวมถึงการรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่าสถานที่ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนยืพณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ