ข่าวกิจกรรม

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนาของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในนามอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรร่วมกับคุณอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ Tax Director (South East Asia) บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด และคุณดูรณี สุขโชคสุวรรณ Director, Tax Skill Academy ในการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “TAP-Net Talk for Students “เก่งสื่อสารและสร้างพลังทีมร่วมให้ปังได้อย่างไร ?”
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/videos/790821813003700