ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา กล่างรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การเขียนบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถยกระดับสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติได้ และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเขียนหนังสือหรือตำรา ตลอดจนผลงานทางวิชาการประเภทอื่นๆ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการนำไปใช้เป็นคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร“ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม