ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาในโครงการ RMUTP Startup Thailand League 2024 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลคลพระนคร นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวนกว่า 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ RMUTP Startup Thailand League 2024 ได้รับความรู้ ความเข้าใจรวมถึงแนวคิดที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณนัฏฐา ขนิษฐบุตร รักษาราชการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริหารธุรกิจ คุณกิจจา อุ่นจิตต์ ผู้บริหารกลุ่มงานอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์จิรวงศ์ โตโสม​
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ