ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ระยะที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่เสริมความยั่งยืนธุรกิจชุมชนชาวบางขนุน

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายชลธร รอดสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน กล่าวสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนรวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนต้องการ เพื่อนำเข้ากระบวนการวางแผน และการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อยกระดับของกิจการต่อไป ในการนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ หัวหน้าวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวข้อ “แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค” โดยคุณภานุพงษ์ เอกฤทธิ์เรือง Packaging design manager บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “การคิดราคาผลิตภัณฑ์ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยอาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และหัวข้อ “กระบวนการเข้าสู่ช่องทางการตลาด บน Platform Online” โดยอาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ณ ธนาคารขยะชุมชน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : คลิกที่นี่